DRUK 3D

Firma 3D Element oferuje usługi inżynieryjne. Naszą główną działalnością jest druk 3D. Specjalizujemy się w przyrostowych metodach wytwórstwa elementów materialnych. W ich skład wchodzą wymienione niżej technologie. Ogólna zasada, która charakteryzuje druk 3D polega na budowaniu detalu poprzez nakładanie jego kolejnych warstw.

Stosowanie druku 3D pozwala:

  • zredu­ko­wać kosz­ty pro­du­kcji
  • unik­nąć ewentu­alnych wad kon­stru­kcyj­nych przed wpro­wa­dze­niem de­talu do pro­du­kcji
  • prze­pro­wa­dzić ba­da­nia ryn­ku przed pod­jęciem de­cyzji, który mo­del pro­du­ktu wpro­wa­dzić do pro­du­kcji se­ryj­nej
  • przy­spie­szyć pro­ces wdra­ża­nia pro­du­ktu na ry­nek
  • wy­produ­ko­wać krót­kie se­rie ele­men­tów funk­cjona­lnych w krót­kim cza­sie
  • wypro­du­ko­wać ele­men­ty o skom­pli­kowa­nych kształ­tach, nie­moż­liwe do uzys­kania innymi meto­da­mi

Dodaj komentarz